Privacy Statement

Tsarina Vertaalservice en Taallessen, gevestigd in Paauwenburg, Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

E-mail: natalia@tsarina.info, tel.: 0611343094,  website: www.tsarina.info

Tsarina is de Functionaris Gegevensbescherming van Tsarina Vertaalservice en Taallessen. Zij is te bereiken via e-mail: natalia@tsarina.info

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tsarina Vertaalservice en Taallessen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via natalia@tsarina.info, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tsarina Vertaalservice en Taallessen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tsarina Vertaalservice en Taallessen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tsarina Vertaalservice en Taallessen) tussen zit. Tsarina Vertaalservice en Taallessen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Google Analytics en Moodle.

Deze informatie is zeer nuttig om onze website te optimaliseren, onze dienstverlening te verbeteren en online leren te faciliteren. Weten hoe je bezoekers zich op je website gedragen is belangrijke informatie voor de bedrijfsprocessen van Tsarina Vertaalservice en Taallessen.

De systemen worden gebruikt voor verschillende vormen van leren, zoals blended learning, e-learning, en examentraining. Daarnaast kan een begeleider communiceren met deelnemers en gerichte feedback geven op leerprestaties van leerlingen, cursisten en studenten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tsarina Vertaalservice en Taallessen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > 10 jaar > Diensten aanbieden en verbeteren

Personalia                                  > 10 jaar > Diensten aanbieden en verbeteren

Adres                                          > 10 jaar > Diensten aanbieden en verbeteren                      

Enzovoort                                   > 10 jaar > Diensten aanbieden en verbeteren                      

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tsarina Vertaalservice en Taallessen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tsarina Vertaalservice en Taallessen gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tsarina Vertaalservice en Taallessen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar natalia@tsarina.info.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Tsarina Vertaalservice en Taallessen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tsarina Vertaalservice en Taallessen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via natalia@tsarina.info

 

            

Last modified: Friday, 25 May 2018, 3:34 PM