Algemene voorwaarden Cursus

Voorwaarden

Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld.

Algemene voorwaarden

 • U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra bekend is of de betreffende cursus/workshop kan doorgaan. De kennismakingsbijeenkomst vindt uitsluitend op verzoek plaats.
 • De doorgang van de cursussen wordt uitsluitend gegarandeerd bij voldoende aanmeldingen.
 • Wanneer u niet kan worden ingeschreven omdat een cursus vol is, wordt u op een wachtlijst geplaatst. U ontvangt daarover tijdig bericht.
 • Het cursusgeld is verschuldigd op het moment waarop u bent ingeschreven voor een cursus en dient uiterlijk op de dag van aanvang van de cursus/workshop te zijn betaald.
 • Tsarina Vertaalservice en Taallessen behoudt zich het recht voor een cursus geheel of gedeeltelijk af te gelasten bij onvoldoende belangstelling. U ontvangt daarover tijdig bericht. Reeds betaald cursusgeld wordt in dat geval naar evenredigheid teruggestort.
 • Een les die wegens onvoorziene omstandigheden moet worden geannuleerd, wordt, behoudens overmacht, aan het eind van de cursus ingehaald.
 • Tsarina Vertaalservice en Taallessen kan zich genoodzaakt zien tijden en locaties van de aangeboden cursussen te wijzigen of een cursus of workshop door een andere docent te laten geven dan in het programma staat vermeld. Alle door Tsarina Vertaalservice en Taallessen gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen.
 • De aanschafkosten van de voorgeschreven boeken en/of andere materialen voor cursussen, zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 • Tsarina Vertaalservice en Taallessen is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.
 • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten dienste van het organiseren van cursussen e.d. door Tsarina Vertaalservice en Taallessen.
 • Mochten de organisatie of de gang van zaken in de cursus daartoe aanleiding geven, kunt u een klacht indienen bij de directie.
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Betaling

Het cursusgeld is verschuldigd op het moment waarop u bent ingeschreven voor een cursus.
Het cursusgeld dient uiterlijk op de dag van aanvang van de cursus/workshop te zijn betaald.

BTW

Taalcursussen, lezingen en excursies zijn vrijgesteld van BTW.

Restitutie

Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft Tsarina Vertaalservice en Taallessen het recht de cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht en het volledige cursusgeld zal binnen veertien dagen worden gerestitueerd.

Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. Het door de cursist annuleren van vooraf geplande (privé)les dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren, anders wordt de les als gegeven beschouwd en in rekening gebracht. Dit in verband met onze planning van docenten.

Your session should be re-scheduled at a time agreeable to both you and the Teacher within 7 days of the original appointment or those missed hours will be lost

Annulering

Annulering van een inschrijving voor een cursus of een workshop dient altijd schriftelijk te gebeuren.

Annulering na inschrijving is mogelijk zonder betalingsverplichting van het cursusgeld, tot maximaal twee weken voor aanvang van de cursus/workshop. In dit geval wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht: na aftrek van administratiekosten wordt het al betaalde cursusgeld teruggestort.

Bij annulering na twee weken voor aanvang van de cursus/workshop wordt geen cursusgeld terugbetaald en blijft de verplichting bestaan het verschuldigde cursusgeld te betalen.

Cancellation of pre-planned (private) lessons by the student must be done at least 24 hours in advance, otherwise the lesson will be considered as given and will be charged. This is due to the planning of our teachers. Your session should be re-scheduled at a time agreeable to both you and the Teacher within 7 days of the original appointment or those missed hours will be lost